មានទឹកមាត់លេបវិញហើយអ្នកធ្វើ Youtube ​! ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ថា៖ គេកំពុង update ចឹង Creator ទាំងអស់ ស្រុកខ្មែរ កុំបោះបង់

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្តៅៗ និងបាន ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពី YouTube នៅកម្ពុជា៖

Tags
Back to top button
Close
Close